Nyt Liv I Enhedskolen

”Nyt Liv I Enhedsskolen” henvender sig til alle (lærere, pædagoger, forældre, ledere, m.fl.), der til daglig arbejder i enhedsskolen og ønsker at skabe nyt liv i enhedsskolen eller at samarbejde med skoler om at udvikle enhedsskolen.

Du kan deltage “Nyt Liv I Enhedsskolen” ved at blogge her og/eller ved at møde op på de planlagte seminarer.

Reklamer
Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Aflysning af Seminar nr. 9

Seminar nr.9 på Veng Skole den 27. oktober 2016 er desværre aflyst, da der ikke er tilmeldte nok til at gennemføre.

Repræsentanter fra Veng Skole, Buskelundskolen, Samsøgade Skole og Lisbjergskolen mødes og drøfter netværkets fremtidige muligheder. Herefter meldes ud her på hjemmesiden, hvilke intentioner netværker har for fremtiden.

Henvendelser om netværket kan skrives i sitets kommentarfelt eller til jakobp@aarhus.dk

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Program for Seminar nr. 9

Følgende er hentet fra tidligere indlæg her på siden, skrevet efter seneste seminar:

Beslutningen blev, at vi mødes næste gang på Veng Fællesskole 27. oktober – så sæt allerede nu kryds. Her skal det besluttes, om netværket skal fortsætte, hvem der i givet fald er tovholdere, og hvad der i givet fald skal være netværkets indholdsmæssige grund fremadrettet.

Vi ses i Veng til oktober. Program følger.

I mellemtiden har Veng Skole mødtes med Buskelundskolen og Lisbjergskolen, hvor der blev drøftet følgende program på Veng Skole den 27.oktober 2016 kl. 9-15.

 

Indhold på seminaret:

Tema 1: Veng Skoles håndtering af Forældreoplæg ved skolestart og torsdagskonstruktionen.

Tema 2: Menneskeskole over for teknologiskole.

Hensigten med Tema 2 er, ud fra drøftelse af fremtidens skole, at beskrive netværkets overligger/grundlag for sit virke. Netværket skal forholde sig til substans, der giver næring til praksis, og arbejde processuelt med erfaringsudveksling og spejling.

Kl. 9.00- 9.15                      Kaffe og brød og velkomst og præsentation af skolen

Kl. 9.15 – 10.00                  Oplæg: Veng skoles praksis omkring Forældreoplæg ved skolestart

Kl. 10.00 – 10.15             Opklarende spørgsmål og drøftelse på tværs af skoler om pointer i oplægget.

Pause

Kl. 10.30-11.00                   Oplæg: Veng skoles ”torsdagskonstruktion” – et forsøg på at       udnytte understøttende undervisning til lærernes møder og forberedelse.

Kl. 11.00-11.15                   Opklarende spørgsmål og drøftelse på tværs af skoler om pointer i                                                 oplægget.

Kl. 11.15-12.00                   Dialog i grupper på tværs af skoler:

Hvordan placerer Veng Skoles praksis med Forældreoplæg ved skolestart og                           torsdagskonstruktionen sig mellem polerne ”menneskeskole eller                                           teknologiskole”?

Frokost og networking

12.45-13.15                        Skolevis refleksion over Tema 2 – med afsæt i dialogen før frokost og/eller generelle erfaringer.
Produktkrav til plenum – oversigt over refleksionens hovedpunkter

13.15-13.25                        Skolevis fremlægges hovedpunkter

13.25-14.10                        Refleksioner i grupper på tværs af skoler om Tema 2

14.10-15.00                        Afrunding – hvordan ser netværkets fremtid ud? Indholdsmæssigt, organisatorisk, … ? Aftaler næste seminar?

Tilmeldingfristen er 20. oktober 2016.
Prisen pr. deltager, til betaling for forplejning m.m. er 100 kr.

Seminaret afholdes: Veng Skole – Søballevej 2, Veng, 8660 Skanderborg. Vi mødes i forhallen. Der er parkering ved Borgernes hus, som ligger lidt længere henne ad vejen.

Der vil blive udsendt invitation ud fra eksisterende mail-liste i netværket. Interesserede og evt. tidligere deltagere der ikke findes på listen mere, kan tilmelde sig ved at skrive til jakobp@aarhus.dk

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Nyt liv i enhedsskolen – endnu!

Et indlæg i forlængelse af 8. seminar på Lisbjergskolen for snart et stykke tid siden.

Temaet var: Personlig udvikling i spil med læringsmålstyring.

Vores dag tog afsæt i en kobling og diskussion af indlæg om dannelsestænkning og i formålet med at holde skole  (ved undertegnede på vegne af de sure gamle mænd) i spil med læringsmålstyringstænkningens fokus på, hvad der virker og skaber dokumenterbar læringsmæssig effekt (ved konsulent i Børn og Unge Claus Picar). Slides fra begge indlæg kan findes her: Lisbjerg 210416

I forlængelse heraf præsenterede afdelingsleder Jakob Prag og pædagog Hanne Bak Lisbjergskolens hjemmedimension forsøgt set ind i læringsmålstyringens optik.

Afslutningsvis meldte de oprindelige initiativtagere til Nyt Liv (Kirsten, Gorm og Lars) ud, at vi nu ønsker at gå mere i baggrunden – altså et spørgsmål, om nogen vil fortsætte med at være tovholdere for netværket. Det blev der tænkt over.

Beslutningen blev, at vi mødes næste gang på Veng Fællesskole 27. oktober – så sæt allerede nu kryds

Her skal det besluttes, om netværket skal fortsætte, hvem der i givet fald er tovholdere, og hvad der i givet fald skal være netværkets indholdsmæssige grund fremadrettet.

Vi ses i Veng til oktober. Program følger.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Program til 8. Seminar i Nyt Liv i Enhedsskolen d. 21.4.2016 på Lisbjergskolen

Tema:Når personlig udvikling og dannelse sættes i spil med læringsmålstyring – dualisme eller dialektik?

Kl. 9.00-10.00          Kaffe og brød og velkomst og præsentation af skolen

Oplæg: Hvad er det overordnede formål med at holde skole i dag?

Ude-hjemmeorganisering på Lisbjergskolen –  Hvorfor og hvordan?

Kl. 10. – 10.15       Opklarende spørgsmål og dialog to og to på tværs af skoler om pointer i oplægget.

Pause

Kl. 10.30-11.00   Oplæg: dannelsesperspektivet – uren/utidig pædagogik?

Kl. 11.00-11.30     Oplæg: læringsmålstyring – et management perspektiv

Kl. 11.30-12.00     Dialoger i grupper på tværs: dualisme eller dialektik?

Frokost og networking

12.45-13.45            Pædagoger fortæller fra praksis på Lisbjergskolen.    

Hjemmetid – Hvorfor, hvordan og kan det læringsmålstyres?

Refleksioner i gr. fra ”salen” på oplægget (reflekterende team). Pædagogerne trækker en lære af refleksioner til deres videre arbejde.

13.45- 14.00            Skolevis refleksion under kaffen

Hvad tager vi med os hjem – so fare

14.00-14.45              Dialoger i grupper på tværs af skoler evt. mellem venskabsskoler

14.45-15.00               Afrunding – er der en skole/gr., der tager depechen  herfra?

Seminaret afholdes: Lisbjergskolen, Lisbjergvej 13, 8200 Århus N, i sal i sognegården.

Tilmeldingsfristen er 10.4.

Prisen pr. deltager, til betaling for forplejning m.m. er 100 kr.

Tilmelding til 8. seminar

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

Hvad skal kampen stå på?

Det er ikke et spørgsmål om at være for eller imod konkurrencestaten og alt dens væsen.
Det gælder for uddannelsesområdet, at ”management by objectives” tilsyneladende nu har overtrumfet alle andre pædagogiske bestræbelser.
Tiltroen til uddannelse som en samfundsøkonomisk produktivkraft er et tveægget sværd. Med tiltroen til og ønsket om at kunne styre og frembringe målbare effekter vokser mistilliden til dem – eleverne og lærerne – der så at sige i mødet skabes og skaber den pædagogiske bestræbelses realitet.
I læringens nye sprog kan virkningen ikke overlades til personlig indefra bestemt stræben – det vil være for uforudsigeligt og uberegneligt.
Det nye sprog om læring er på vej til at blive en enerådende realitet. Alle pædagogiske bestræbelser kan målstyres og effektmåles, og hvis der er noget, som ikke kan, har det så værdi?

Pædagogisk stræben har altid udfoldet sig i kampe – aktuelt mellem dem som fremhæver vægt på dannelse, undervisningens indhold og mødet mellem elev og lærer og på den anden side dem, der vil lægge vægten på metoder og teknikker og læringseffekter.

Alle har ret
Læringsmålstyringens forkæmpere har ret i, at vi i den traditionelle udøvelse af undervisningens kunst – og i dens identificering af ydre bestemmende undervisning med indre bestemt læring – ved for lidt om effekterne af vores pædagogiske bestræbelser.
Undervisning må altid have elevernes læring som mål, og det må være sigtet med al undervisning at opnå målbar læringseffekt..
Erfaringspædagogikkens og den kritiske pædagogiks omstilling –   fra betoning af undervisningens indhold til betoning af elevens personlige lære at lære proces – har medført opgivelse af en samlet dannelsesorienteret fortælling.
Elevernes læring og lærerens undervisning er, som hhv. psykiske og sociale processer, adskilte men gensidigt afhængige processer. Læringsmålstyring kan måske ses som en bestræbelse på at koble undervisningens fokus på indhold og koreografi med målbare læringseffekter.

Dannelseskæmperne har ret i – når de er mere og vil mere end blot og bar romantiserende bagudskuen – at der aktuelt ses en flytning af fokus fra indhold i fagene og i pædagogiske bestræbelser i det hele taget til fokus på teknikker, der styrer og dokumenterer elevernes udbytte.
Alle skal blive så dygtige, som de kan. Ja, men dygtige til hvad og hvorfor?
Bør formålet med uddannelse ikke fortsat være dannelse af eleverne til borgere, der vi påtage sig ansvar for det samfund, de indgår i?

Indlæg forfattet af Lars Wørts, skoleleder og initiativtager til netværket.

Udgivet i dannelse, Læring, reform | Tagget , , | Skriv en kommentar

Datoen for 8. seminar er nu på plads!!

8. seminar bliver afholdt 21. april 2016 på Lisbjergskolen i Århus.

Temaet: Når personlig udvikling og dannelse sættes i spil med læringsmålstyring – dualisme eller dialektik?

Frem mod seminaret vil initiativtagere poste lidt appetitvækkere til indholdet på forstående seminar her på siden.

Seminaret er for alle interesserede i skoleudvikling; både tidligere deltagere, medlemmer af netværket, men i særdeleshed også nye ansigter.

Der er ingen sammenhæng mellem dette seminar og de tidligere i form af for eksempel progression. Der kræves kun, at du som deltager har interesse i seminarets tema, de skoler eller mennesker der deltager, samt har lyst til at videns- og erfaringsdele med ligesindede – hvor du som deltager er medskaber af indholdet.

Primo februar bliver det endelige program retter her på siden, men der er åben for tilmeldingen allerede nu.

Tilmelding til 8. seminar

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Endnu et inspirerende 7. seminar

Endnu et inspirerende 7. seminar

Er lige hjemvendt fra 7. seminardag i ”Nyt liv i enhedsskolen”, hvor vi havde fokus på ”balance mellem ydrebestemt målstyring og selvbestemthed”.

Det har været en god dag, hvor vi har:

 • filosoferet over og blevet klogere på, hvad der menes med begreberne ydrebestemt målstyring og det at være selvbestemt
 • fået konkrete billeder på, hvordan der i praksis er blevet arbejdet med implementering af reform i en ny fusioneret skole – Østerhåbsskolen og fået større kendskab  og stærkere relationer til flere af netværkets skoler/deltagere.
 • Brugt hinanden til viden og erfaringsudveksling og som kritiske venner.

Konkret fortalte og viste Østerhåbsskolens ledelse, vejledere og medarbejdere

 • Hvordan man kan organisere en skoles teamstruktur
 • Hvordan teamstrukturen kan løse vejledningsopgaven
 • Hvordan man kan bruge vejledere ind i skoleudviklingsprocessen og til udvikling af elever Læringsvejlederne prezi
 • Hvordan distribueret ledelse fungerede i praksis
 • Hvordan man kan lægge fleksible skemaer i selvstyrende teams Skema og vikar
 • Hvordan man måle elevudvikling summativt og formativt med MinUddannelse
 • Hvordan man kan drive databaseret praksisudvikling
 • Hvordan en central database give uendelige muligheder for at analysere og beskrive såvel de mere hårde data (test) som de mere bløde data (beskrivelser)
 • Hvordan kvalitetsaftalen bliver et værktøj til pædagogiske udvikling
 • ….og meget meget mere

Materialerne er vedhæfter og ligger også i “delt viden”:

Denne praksis blev reflekteret og diskuteret – hvad var mulighederne/ faldgruberne / begrænsninger/ det meningsgivende /det retningsgivende…

Dagen har givet næring til og billeder på en mulig fremtid for folkeskolen kendetegnet ved en balance mellem at være ydrebestemt og selvbestemt. Ikke at vejen er entydig, men snarere at vejen er mulig, og at der er god energi og mening i projektet – i dette tilfælde på Østerhåbsskolen.

Mange tak til Østerhåbsskolen for en livgivende dag.

I vil snart høre nærmere om 8. seminar i foråret 2016, hvor vi ønsker at invitere bredt ud til nye forstyrrelser og nye mål og visioner for netværket.

Mvh. Initiativgruppen

 

Udgivet i Delt Viden, Lærer- og pædagogopgaven, Ledelse, Organisations- og metodeudvikling, reform, Seminarer, Struktur og organisering, Teknologi og læremidler | Skriv en kommentar